Page 1
Standard

หน่วยบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาวิชาการ

ระเบียบ ประกาศ และระบบที่ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ

แบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERPแบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 1 : รับเงินเป็นงวดจากผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มการเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 : รับเงินโครงการฝึกอบรมหรือโครงการที่รับเงินเป็นรายวัน

2.อื่นๆ 

   

3.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการวิชาการ