Page 1
Standard

หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ สกอ.,  มก. และ EdPEx
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  • การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
  • ข้อมูล QS Rainking
  • ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
    • ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
    • ผลการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างาน

แบบฟอร์มและคู่มือด้านการประกันคุณภาพ ดูรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

Standard

หน่วยนโยบายและแผน

Standard

หน่วยการเงิน

 

ขั้นตอนการโอนเงินค่าสอนอาจารย์เกิน 10 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการโอน

เอกสารแนบ .DOC .PDF
1 ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน
2 ตารางสอน ตารางสอน
3 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
4 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน
6 ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร
7(1) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7(2) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายประจำหน่วยงาน

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน-ทดรองจ่าย

3. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

4. ขออนุมัติเบิกชดเชย

5.ขออนุมัติถอนเงิน

Standard

หน่วยกิจการนิสิต

Standard

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

   ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/ห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์

         คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)
         การประกวดตำรา
Standard

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

Standard

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับนิสิต)ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย-แบบ-วศ.ว-2

4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

5. ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

6. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท

7. ทุนโครงงานนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

8. ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา
9. งานทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

10.งานพัฒนาธุรกิจ
11.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
Standard

หน่วยการเจ้าหน้าที่

การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก new

กฎ/ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

แบบฟอร์มใบลา

 แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์

แบบฟอร์มการไปปฏิงาน ฝึกอบรม ทำวิจัย ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานการไป ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศ
ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบฟอร์มอยู่ในระเบียบฯ)
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
การเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล