หน่วยการเจ้าหน้าที่

การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก new

กฎ/ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

แบบฟอร์มใบลา

 แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์

แบบฟอร์มการไปปฏิงาน ฝึกอบรม ทำวิจัย ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
แบบรายงานการไป ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศ
ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบฟอร์มอยู่ในระเบียบฯ)
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
การเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

Comments are closed.