หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับนิสิต)ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย-แบบ-วศ.ว-2

4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

5. ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

6. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท

7. ทุนโครงงานนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

8. ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา
9. งานทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

10.งานพัฒนาธุรกิจ
11.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
Comments are closed.