หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  • โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  • โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอใช้ห้องในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)
Comments are closed.